2022, Брой 1


Дата на издаване: 16.9.2022

Свали брояСъдържание

ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН – ФАКТОР, ВЛИЯЕЩ ВЪРХУ ОБМЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

През последните 10 години поради глобализацията в европа и света, започна да се развива свързаността на преносните системи не само между европейските държави, но и с държави извън Европейския съюз. Това ясно се наблюдава между държавите граничещи с Черно море. До преди няколко…

ИЗСЛЕДВАНЕ ДНЕВНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОБИВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ГЛАВЕН ФАКТОР ЗА ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Предмет на настоящата статия…

ПАРИЧНИТЕ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛИТВА – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИТЕ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

В настоящото изследване е направен анализ на паричния съвет на България. Разгледани са причините, които водят до въвеждането му, приликите и разликите с ортодоксалния паричен съвет, както и резултатите, които са постигнати от неговото функциониране. Представени са редица…

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ И ЕФЕКТИ ОТ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

В настоящото изследване е направен анализ на разходите, ползите и ефектите за България от присъединяването към еврозоната. Разгледани са рискове, пред които може да бъде изправена страната, както и какъв е опитът за тяхното преодоляване от страни, които вече са приели еврото.…

ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Международните производствени мрежи могат да бъдат описани в три ключови измерения: степен на фрагментация и дължината на веригите на стойността (от къса до дълга), географско разпределение на добавената стойност (от концентрирана към разпределена) и избор на управление…

ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Целта на тази статия е да се изведат и анализират някои проблеми при оценяване стойността на предприятията чрез провеждането на аналитичен преглед на българската научна литература, индексирана в научната база данни Google Scholar. Прегледът обхваща периода до края на май 2022 година.…

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: ЕДИН ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Настоящата статия представя резултатите от проведен систематичен преглед на българската научна литература, индексирана в научната база данни Google Scholar до края на 2021 г., по проблема за определянето на тегловните коефициенти при оценяване стойността на предприятията. Прегледът…

СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗА, ИЗВЪРШВАН ОТ КРЕДИТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ ПРИ ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

В условията на така динамично развиваща се финансово- икономическа и дори политическа криза в света, бизнеса все по-често прибягва до финансиране на своята дейност със средства отпускани от банковите/кредитните институции. Поради тази причина разглежданата тематика има…

КАКВО СЛЕД КОВИД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС? – НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА СТУДЕНТИТЕ В НБУ)

Кризата Covid-19 връхлетя изведнъж в началото на 2020 г. и се отрази мигновено върху всички сфери на живота. Висшите учебни заведения, след кратък начален период на объркване, се оказаха изключително адаптивни и отговорни при справянето със ситуацията. Дигитализацията, предизвикана…