Бюджетът за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор „Околна среда” за периода 2007-1013 г


Автор: Гл.ас. д-р Светла Б. Бонева (Катедра ”МИО и бизнес ”, УНСС - София)

Ключови думи: бюджет на ЕС, политика на сближаване, околна среда

В работата е разгледан бюджета на ЕС за периода 2007-2013 г. и основните източници на финансиране на Националната стратегическа референтна рамка за България по седемте оперативни програми. Посочена е изключителната важност на финансовите потоци, идващи от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезинния фонд, като фактор за осъществяване на Политиката на сближаване в Общността в сектор “Околна среда”, допринасяща за укрепване на интеграционните процеси в разширения ЕС. Специално внимание е обърнато на финансовото управление и контрола на Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013 г.