Финансовият мениджмънт в застраховането


Автор: проф. д.ик.н Марин Нейков (УНСС)

Ключови думи: финансов мениджмънт, финансов мениджър, обекти и субекти на финансовия мениджмънт, платежоспособност, риск мениджмънт.

В началото на статията се характеризират променте в икономическите основи, върху които се развива и оценява дейността на отделните застрахователни дружества, обосновава се необходимостта от финансов мениджмънт и се дефинира неговата същност. След това се очертават основните насоки, в които се задоволяват управленските потребности на застрахователното дружество чрез него. Определят се основната цел, главните и постоянни задачи на финансовия мениджмънт, различни интереси на субектите във вътрешната и външна бизнес среда, основните обекти и субектите на финансовия мениджмънт в застрахователния бизнес. По- нататък вниманието се насочва към основните функции, които изпълнява финансовия мениджмънт в застрахователното дружество и се очертават възможностите за увеличаване на собствените средства и осигуряване на необходимата платежоспособност на застрахователното дружество чрез финансовия мениджмънт. Накрая се акцентира на ролята на финансовия мениджмънт при управлението на риска в застрахователното дружество