Лидерство в проекта - актуалност и концептуални основи


Автор: Гл. асистент Вяра Славянска (Бургаски Свободен Университет)

Ключови думи: лидерство в проекта, управление на проекти, ситуационен подход

Статията разглежда един актуален за съвременната бизнес практика проблем, а именно - лидерството в проекта. Съвременната парадигма в проектния мениджмънт поставя акцент върху поведенческите, а не чисто техническите аспекти на проекта, което изисква повишено внимание към въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси в него. Проследява се еволюцията на концепцията за проектното лидерство и се разкрива необходимостта от ситуационен подход, както и от провеждане на задълбочени изследвания за идентифициране на ситуационните променливи, влияещи върху ефективността на лидерството в проектния екип