Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата


Автор: гл.ас. д-р Галина Георгиева Куртева (Център по икономически и управленски науки, Бургаски свободен университет)

Ключови думи: инвестиционен риск, методи за въздействие върху риска

В българските фирми управлението на риска все още не се развива достатъчно целенасочено; създадените системи за управление на риска не са апробирани в по- голямата част от икономическите структури. Необходимостта от изучаване на принципите на така наречения риск-мениджмънт и използването им в практиката може да бъде обоснована с множество обективни и субективни фактори, като: недостатъчно отразяване на риска в специализираната научна и популярна литература; пренебрегване на риска като цяло поради непознаването му; липса на до статъчно натрупан опит в ръководните кадри за управление в условията на риск; игнорирането му в съществуващото законодателство и т.н. Като аргумент за актуалността на проблематиката, свързана с управлението на риска може да се добави и факта, че рискът понякога е своеобразен стимул за ефективното използване на фирмения капитал. В този контекст в статията се представя спецификата на риска в инвестиционната дейност на фирмата и се акцентира се върху целта при управлението на инвестиционния риск - профилактика на условията, при които се изпълнява един инвестиционен проект и недопускане на възможността да се реализира рискова ситуация.