Проблеми на трансферното ценообразуване в банките


Автор: Доц. д-р Жельо Вътев (СА „Д. А. Ценов” - Свищов, катедра „Финанси и кредит”)

Ключови думи: банкова дейност, трансферното ценообразуване, метод на единния фонд от ресурси, метод на съвкупността от портфейли, метод на падежното съответствие

В статията се разглеждат някои практико-приложни проблеми на трансферното управление на банковите ресурси. Прави се сравнителен анализ на методите за трансферно ценообразуване. Очертават се техните предимства, недостатъци и възможности за тяхното използване. Ключови думи: банкова дейност, трансферното ценообразуване, метод на единния фонд от ресурси,