Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България


Автор: гл. ас. д-р Радка Иванова (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: иновации, публичен сектор, НИРД, разходи

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката на страната като цяло. От голяма важност е да се създадат условия за повишаване конкурентоспособността на всички субекти. Това през последните години се оказва свързано със създаването на подходящи предпоставки за развитие на иновационна дейност. В основата на иновационния процес стои научноизследователската и развойна дейност (НИРД), която изисква значително финансиране. Затова една от целите на ЕС е свързана с повишаване размера на средствата, отделяни за тази дейност, а бюджетните разходи са много важно перо в общите разходи за НИРД.

 

Още статии от този брой


Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…

Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство

Купувачи и потребители в развитите пазари стават все по- взискателни…