Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19


Автор: доц. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: бъдещето на труда, COVID-19.

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът ни на работа се промени и тази промяна ще продължи да оказва влияние върху поведението ни дълго след края на пандемията. С ускорени темпове бизнесът въведе дигиталните технологии и автоматизацията. Работата стана дистанционна. Тези промени ще продължат в развитите икономики и след пандемията. Основният проблем след пандемията ще бъде преодоляването на несъответствията на пазара на труда, с потенциално различни възможности за справяне с проблемите в отделните страни. Тази статия разглежда начина, по който пандемията променя бъдещето на труда.

Още статии от този брой


Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…

Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Eвропа

В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно…