Човешкият капитал в съвременните икономически изследвания: Систематичен преглед на литературата за страните от централна и източна Европа


Автор: доц. д-р Мария Нейчева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: човешки капитал, образование, икономически растеж, пост-социалистически страни-членки на ЕС, систематичен преглед на литературата

Нарастващ брой проучвания се фокусират върху ролята на човешкия капитал в съвременните икономики. Това обуславя необходимостта от систематизация на придобитото знание и сравнителен анализ на научните резултати. Статията представя настоящото състояние на публикациите относно зависимостта между образованието и икономическия растеж в новите страни-членки на ЕС от Централна и източна Европа, като прилага подхода на систематичния преглед на литературата. Обхванати са две от най-популярните бази данни в сферата на социалните науки: Scopus и Web of Science за периода 1996-2016. Дискутирана е методологията и са представени резултатите на всеки етап от изследването. Изведени са 14 разработки, които удовлетворят критериите на търсене и е направен сравнителен анализ на извадката, метода на изследване, използван измерител и основни резултати. Прегледът на литературата посочва, че независимо от малкия брой източници за пост-социалистическите икономики, прилаганата методологията е в съответствие с водещите разработки по темата. Катo цяло, по-високото образователно равнище на населението е положително корелирано с темпа на реален растеж. Като насока за бъдеща работа за целевата група страни се откроява диференцирането на ефектите на образователните равнища, както и на качеството и количеството на човешкия капитал върху промените в съвкупната активност в дълъг период. 

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…