Динамика на индексите на българска фондова борса в периода 2001-2020 г.


Автор: д-р Валя Василева (УНСС, София)

Ключови думи: борсови индекси, БФБ, капиталов пазар, криза

Настоящата статия е посветена на индексите, изчислявани от Българска фондова борса (БФБ). Периодът, който обхваща изследването, е 2001 - 2020 г. Направено е описание на индексите на фондовия пазар в страната. Откроени са главните тенденции в динамиката на индексите на БФБ и са изведени основните фактори, оказващи влияние върху движението на разглежданите индекси. При анализа на движението на основния борсов индекс у нас внимание е отделено в сравнителен план на ключови моменти в динамиката на основни американски борсови индекси

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…