ЕФЕКТИ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ


Автор: доц. д-р Даниела Тодорова (Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”, София)

Ключови думи: оперативна програма, транспорт, инфраструктура, инвестиции, инвестиционна политика, ефекти

В студията се разглеждат въпроси свързани с ефектите, които оказват Оперативните програми „Транспорт” и „Транспорт и транспортна инфраструктура” за устойчиво развитие на транспорта. Инвестициите в транспортната инфраструктура имат дългосрочни ползи свързани с икономическото развитие на страната и с потребителите на транспортната услуга. Особено важна е оценката на социалните ползи от инфраструктурните проекти и определянето до каква степен даден проект е целесъобразен от гледна точка на цялото общество. Изпълнението и реализацията на инфраструктурните проекти в транспортния сектор се очаква да доведат до редица социално-икономически ефекти, които влияят върху повишаване на достъпността, на заетостта и ефективността. Анализират се основните показатели, с които се характеризира извършването на транспортна услуга. Чрез направена оценка на състоянието на транспортния сектор и с отчитане на възможностите, които предоставят Оперативните програми са определени тенденциите за тяхното бъдещо устойчиво развитие.

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…