ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН – ФАКТОР, ВЛИЯЕЩ ВЪРХУ ОБМЕНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


Автор: Радослав Симионов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Европейския съюз, Черно море, електроенергия, електропроводи

През последните 10 години поради глобализацията в европа и света, започна да се развива свързаността на преносните системи не само между европейските държави, но и с държави извън Европейския съюз. Това ясно се наблюдава между държавите граничещи с Черно море. До преди няколко години връзките между тези държави са били единични и двустранни без осъществяване на системна координация.
Нараства и броя на тези междусистемни електропроводи, чието функциониране се координира от Европейска мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия. Това развитие дава възможносто да се удоволетвори необходимостта от нарастване на транзитните обмени на електроенергия според развитието на индустриите на отделните държави.
В настоящият доклад са представени резултати получени от изследване на процесите на обмен на електроенергия между страните граничещи с Черно море в съвременните условия.