Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България


Автор: Камен Петров (УНСС, София)

Ключови думи: воден сектор, регионално развитие, води, управление, територия, райони за планиране, климат.

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието на водния сектор в България. В уводната част са представени проблемите на водния сектор. В изложението са изведени основните проблеми на водния сектор от гледна точка на благоустройството на територията на макро, мезо и микро ниво. Направен е анализ на климатичните проблеми и отражението им върху налични водни ресурси. Направен е анализ на състоянието на водната инфраструктура на ниво райони за планиране и очертаването на предизвикателството пред населените места в страната. В заключението са изведени препоръки и мерки за преодоляване на очерталите се проблеми в регионалното развитие породени от състоянието на водния сектор.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…

Конвергенция в разходните компоненти нa БВП нa България към Еврозоната

В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като…