ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД – ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ


Автор: гл. ас. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: безусловен (универсален) базов доход, гарантиран минимален доход, отрицателен данък върху дохода

Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност на всички нейни членове на индивидуален принцип, без подоходен тест или изисквания за работа. За първи път идеята за базов доход се появява през 1797 г. в творбата на Томас Пейн „Аграрна справедливост“. Аргументите на Пейн следват схващането на Джон Лок за земята, която трябва да бъде обща за всички хора. С предложението за отрицателен данък върху дохода от 60-те години на ХХ век идеята за безусловна парична помощ намира своето място в икономическата литература. Нобеловите лауреати Милтън Фридман и Джеймс Тобин са сред първите, които сериозно поставят въпроса за въвеждането на безусловна социална сигурност. Статията отстоява твърдението, че универсалният базов доход е най-ефикасният начин за осигуряване на гарантиран минимален доход за всички постоянни жители на дадена страна, по начин, който повишава както националната производителност, така и личните творчески възможности.

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…