ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА


Автор: проф. д-р Боян Дуранкев, ас. д-р Митко Хитов (УНСС)

Ключови думи: Инфлация, Дефлация, Цени, Управление на икономиката, Монетарна политика

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система, които се причиняват от различни екзогенни и ендогенни фактори на икономическата система. В общия случай тенденцията е цените да намаляват под влиянието на обективни икономически и извъникономически фактори. Доказва се че тези две състояния изискват държавата да използва два различни инструментариума за намеса и управление (подобно на високото и ниското кръвно налягане у човека). Стига се до извода, че управлението на инфлацията или дефлацията не могат да бъдат цели на управлението, а средство за решаване на други икономически и социални проблеми. Предлага се балансът на междуотрасловите връзки да бъде използван като основно средство за анализ на ценовите промени и на причините, които ги обуславят. Категорично се подчертава че научно-техническият прогрес е основен фактор за намаляване на цените както на междинната, така и на крайната продукция. Прогнозира се, че политиката на „лесни пари“ на ЕЦБ може да намали дефлацията, но не и да генерира икономически растеж. Обратно, при ясни цели на развитие на икономическата система може да се постигнат едни или други гранични стойности на инфлацията или дефлацията.

Още статии от този брой


ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…

ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД – ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност…