ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРОИЗВОДСТВО


Автор: Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: международно производство

Международните производствени мрежи могат да бъдат описани в три ключови измерения: степен на фрагментация и дължината на веригите на стойността (от къса до дълга), географско разпределение на добавената стойност (от концентрирана към разпределена) и избор на управление на МНП, от който зависи разпространението на търговията между несвързани лица, режимите без дялово участие и ПЧИ. Няколко архетипни конфигурации могат да бъдат идентифицирани за индустриите, които представляват огромната част от глобалната търговия и глобалните инвестиции.