Използване на музикални произведения в телевизионни продукти


Автор: ас. д-р Димитрина Папагалска (Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер, УНСС)

Ключови думи: телевизионна индустрия, музикална индустрия, интелектуална собственост, творчески продукт

Телевизионните продукти представляват творчески продукти, които могат да бъдат закриляни като самостоятелни обекти на интелектуална собственост. Характерно за процесите по създаването на тези продукти е използването на други творчески продукти, които служат като ресурс за дейността на телевизионната индустрия и които от своя страна също могат да бъдат закриляни като самостоятелни обекти на интелектуална собственост. Многообразието на тези продукти, специфичните им характеристики, както и спецификата при управлението на правата на интелектуална собственост върху тях, предопределят необходимостта от подробното изследване на конкретните бизнес модели, приложими при използването им като ресурси за създаване на телевизионните продукти. Обект на изследване в настоящата статия е телевизионната индустрия, а предмет на изследването са приложимите в съвременната телевизионна индустрия в България бизнес модели за използване на музикални произведения в телевизионните продукти

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…