ИЗСЛЕДВАНЕ ДНЕВНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОБИВА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ГЛАВЕН ФАКТОР ЗА ТЯХНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


Автор: Камен Сейменлийски (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Европейски съюз, фотоволтаични панели, климатични фактори

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с изменението на климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.
Предмет на настоящата статия е анализ на технологичното изпълнение на тези цели в условията на инвестиции в българската енергетика и възникващите в следствие на това диспропорции. Представен е и анализ на получени резултати от изследване на влиянието на различни климатични фактори върху дневната продължителност на работния цикъл на фотоволтаични панели. Направени са и предложения за коригиране на негативните тенденции.