КАКВО СЛЕД КОВИД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС? – НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА СТУДЕНТИТЕ В НБУ)


Автор: Елена Благоева (Нов български университет)

Ключови думи: онлайн обучение, висше образование, студентско мнение, управление

Кризата Covid-19 връхлетя изведнъж в началото на 2020 г. и се отрази мигновено върху всички сфери на живота. Висшите учебни заведения, след кратък начален период на объркване, се оказаха изключително адаптивни и отговорни при справянето със ситуацията. Дигитализацията, предизвикана или ускорена от кризата, позволи на по-голямата част от студентите да продължат обучението си.

Въпреки големите и съгласувани усилия зад това, академичната общност би трябвало все още да избягва да оценява този период като успех за висшето образование. Краткосрочното въздействие е глобално и мерките за този период са в голяма степен ясни. Но дългосрочното въздействие на кризата върху настоящото поколение студенти и бъдещето на висшето образование и обществото като цяло, не може да бъде лесно предвидено. Причините за това се крият в комплексността на образованието като процес - свързаността преподаване – учене – придобиване на компетенции – пригодност за заетост; спецификата на отделните учебни програми и дисциплини; различни цели на политиката за висше образование (устойчивост, интернационализация и др.), както и предизвикателствата, произтичащи от нарастващата хетерогенност на студентския състав и свързаното с нея разнообразие на интереси и мнения.

Настоящата статия представя резултатите от пилотно изследване, което цели да определи нагласите на студентите на НБУ към онлайн обучението една година след масовото му прилагане и включва пет фактора: полезност, удобство, трудности, отношение, технологии. Резултатите показват, че една година е малък срок за формиране на категорични нагласи, изследването очертава някои тенденции, които е добре да се имат предвид при разработване на мерки или стратегии за осигуряване на качеството на образованието, което студентите получават.

Още статии от този брой


СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗА, ИЗВЪРШВАН ОТ КРЕДИТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ ПРИ ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

В условията на така динамично развиваща се финансово- икономическа…

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: ЕДИН ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Настоящата статия представя резултатите от проведен систематичен…

ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Целта на тази статия е да се изведат и анализират някои проблеми…