Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията


Автор: доц. д-р Галина Куртева (БСУ)

Ключови думи: кариера, управление на кариерното развитие

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност и неопределеност на поведението на факторите в нея. Тази среда изисква от съвременната организация да търси нови подходи за управление, да се стреми към ефективно използване на наличните ресурси, за да постигане устойчиви конкурентни предимства. При това, конкурентното предимство отдавна не се разглежда само във връзка с материалните активи на организацията, а най-вече с нематериалните. Понастоящем акцентът се поставя върху човешкия ресурс и неговото ефективно синхронизиране с общата стратегия на организацията. С други думи, устойчивото стратегическо предимство днес зависи най-вече от ефективното управление на човешкия ресурс в организацията. От съществено значение за организационната жизнеспособност е системите за управление на човешките ресурси да са способни да привличат, развиват, мотивират и задържат служители. В този контекст в статията се разглежда един актуален за съвременните организации проблем, свързан с управлението на човешките ресурси – управлението на кариерното развитие. От презумпцията, че управлението на кариерното развитие е процес на създаване на условия за развитие на индивидуалните кариери при синхронизиране на потребностите на организацията и предпочитанията и способностите на отделните служители, се систематизират отговорностите на двата субекта – организацията и индивида.

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство

Купувачи и потребители в развитите пазари стават все по- взискателни…