Конкурентни предимства нa курортен комплекс „Златни пясъци“ на германския емитивен пазар


Автор: Златка Тодорова - Хамдан (Икономически университет, Варна)

Ключови думи: германски емитивен пазар, конкурентно предимство, морски курортен комплекс, пазарни позиции, позициониране, съотношение качество-цена.

Резюме: Курортен комплекс „Златни пясъци" като успешна туристическа дестинация привлича ежегодно хиляди туристи. Значителна част от тях са туристи от Федерална република Германия. Обект на изследване в статията са позициите на курортен комплекс „Златни пясъци“ спрямо основни негови конкуренти - курортен комплекс „Слънчев бряг“, морски курорт „Анталия“, Турция и морски курорт „Ситония“, Гърция. Предмет на изследване са конкурентните предимства на курортен комплекс „Златни пясъци“ спрямо основните му конкуренти относно търсенето на туристическия продукт, предлаган от курорта. Целта на статията е да се анализират пазарните позиции на курортен комплекс „Златни пясъци” спрямо водещи конкуренти на германския емитивен пазар за морски ваканционни пътувания и да се определят насоките за усъвършенстване на пазарното позициониране на к.к „Златни пясъци“. Изследването се основава на анкетно проучване чрез метода на неструктурирано дълбочинно интервю. В изследването са използвани статистически методи анализ на едномерни и многомерни разпределения, по количествени и качествени признаци, графичен анализ, както и неструктурирано дълбочинно интервю и рейтингови оценки. Обработката на емпиричните данни е извършена с помощта на статистически и иконометричен софтуер MS Excel и PSPR Изследването е ограничено в летния туристически сезон'2019 г. Анкетирани са представители на хендлинг агентите на германските туроператори, изпращащи туристи от емитивната територия в к.к „Златни пясъци“, като са получени 53 валидно попълнени анкетни карти. Реализацията на резултатите от изследването очакваме да допринесе за усъвършенстване на стратегическия маркетингов микс на курортен комплекс „Златни пясъци“, по-добро позициониране и препозициониране с цел повишаване на конкурентоспособността на курорта и увеличаване на доходността.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…