Контрол на собствения капитал


Автор: гл. ас. д-р Пламена Недялкова (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: собствен капитал

Контролът на собствения капитал е актуален въпрос, който е обект на различни анализи, проучвания и изследвания от различни специалисти. Този контролен обект е специфичен по отношение на неговия характер и съдържание. Контролът на собствения капитал като методология и технология се различава като процес на контрол в публичния и непубличния (сектор), което придава значение и значение на изучаването на този важен икономически обект. Основната цел на това проучване е да представи методологията и технологията за контрол на собствения капитал в непубличния (частния) сектор.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…