Контрол върху собствения капитал


Автор: гл. ас. д-р Пламена Недялкова (Икономически университет - Варна)

Ключови думи: собствен капитал, финансов контрол, методи, технология на контрола.

Контролът върху собствения капитал е актуален за времето си въпрос, който подлежи на различни анализи, изследвания и проучвания от различни специалисти. Този контролен обект е специфичен, от гледна точка на неговото естество и съдържание. Контролът върху собствения капитал, като методология и технология се различава като контролен процес в публичния и непубличния (сектор), поради тази причина основната цел на студията е да се представи методологията и технологията на контрола върху собствения капитал в непубличния (частния) сектор, като се изпълнят следните основни задачи:

1. Да се представят методите и подходите на контрола върху собствения капитал в непубличния сектор.

2. Да се представят основните проблеми при контрола върху собствения капитал при вътрешния и външния контрол.

За постигане на така посочените цел и задачи, се приема, че контролът върху собствения капитал е процес, който е насочен към определяне състоянието и изменението на собствения капитал, като се установяват причините, предпоставките и факторите, които са основание за пораждане на неправомерна промяна на собствения капитал. Контролът върху собствения капитал цели да гарантира неговата законосъобразност, насочен е към правилна организация на процесите по неговото изменение и е насочен към регулиране с оптимално използване на контролните ресурси, а при установяване на отклонения и нередности, налагане на подходяща система от въздействие.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…