Конвергенция в разходните компоненти нa БВП нa България към Еврозоната


Автор: Николай Величков (УНСС, Катедра "Икономикс")

Ключови думи: структурна конвергенция, икономическа интеграция, Еврозона.

В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като се съпоставя с тази на Еврозоната и се проследява наличието или отсъствието на конвергентни процеси. Наред с разходната структура на БВП като цяло се изследва и динамиката и относителната значимост на отделните разходни компоненти и се прави оценка на техните самостоятелни процеси на сближаване. Резултатите свидетелстват, че за времето до 2008 г. е характерна тенденция към нарастване на дивергенцията, като нетният износ демонстрира най-силно изразено отдалечаване спрямо европейския валутен съюз. След 2009 г. отрицателната тенденция към раздалечаване на разходната структура на брутния продукт на България с тази на Еврозоната се преобръща в положителна - към сближаване, в т.ч. и по отношение на обособените разходни елементи.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…