Линейно срещу нелинейно разширение на бранда - възможности и рискове


Автор: Докторант Лилия Лозанова (УНСС)

Ключови думи: нов продукт, марка, нововъведение, разширение на марката, линейно разширение на марката

Статията има за цел да изясни разликата между стратегиите за разширение на марката и разширение на продуктовата линия. На първо място е дадено определение за това какво е марка, за да се премине към стратегиите за нейното разширение. Последните са разгледани от позицията на влиянието, което оказват не само върху самата марка, но и на потребителското поведение, цялостното представяне на компанията, частично е засегнато и влиянието, което те имат върху състоянието на пазара. Като основни предимства, валидни и за двете стратегии, са посочени доверие на базата на използването на съществуваща марка, намаляване на разходите за реклама, подобряване видимостта на марката, повишаване на възможностите за възприемане на нововъведението от страна на потребителите, популяризиране на марката, подобряване на нейния имидж, както и нарастване на възможностите за бъдещо разширение. Основните рискове са свързани с промяна във възприеманото качество, разсейване на имиджа на марката, добавяне на негативни асоциации, канибализация и пропускане на възможности. На база изброените по-горе предимства и недостатъци са изведени препоръки за избора на едната или другата стратегия в зависимост от конкретната ситуация. Дадените примери в хода на изложението и направените изводи се базират на категорията на бързооборотните стоки и засягат основно българския пазар.

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…