Маркетингът - необходим и възможен. Несъстоялата се Българска практика


Автор: доц. д-р Пенчо Иванов (Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", УНСС - София)

Ключови думи: управление на маркетинга, корпоративен мениджмънт, качествени характеристики на пазарите, конкурентни отношения между пазарните субекти

Безспорната практическа значимост на маркетинга като управленска концепция, поставя въпроса: ако е необходим, при какви условия той е и възможен. Важните условия, които го правят такъв можем да обособим в две подсъвкупности. Първата включва обективните обстоятелства. Има се предвид количествените и качествените характеристики на пазарите, конкурентните отношения между различните субекти, т.е. мащаби и характеристики на конкуренцията и технико-технологичното и финансово – икономическото състояние на производителите. Втората подсъвкупност включва субективните обстоятелства. Тук се има предвид нагласата на корпоративния мениджмънт да промени поведението си при вземането на управленските решение и тяхната практическа реализация. Става дума за нова логика и нова технология на управленския процес изцяло съобразени с потребителското поведение. Съчетаването на двата вида обстоятелства създава надеждната основа за утвърждаването на маркетинга не само като необходима, но и като напълно възможна управленска концепция.

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…