Масова индивидуализация на услугата - основа на успешен маркетинг на взаимовръзките в сферата на услугите и туризма


Автор: Доц. д-р Лина Анастасова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: туристически фирми, туристически услуги, конкурентноспособност, индивидуализация на услугите.

Смисълът да се предлагат индивидуализирани услуги е да се постигне допълнителна печалба чрез възможността да се поставят по-високи цени извлечени от повишената стойност на решението, удовлетворяващо общите и специфични потребности на потребителите, което неминуемо води и до по-добри икономически резултати. Конкурентоспособността на туристическите фирми по време на рецесия и криза ще бъде много по-висока, ако извършват индивидуализация на услугите си. Това ще им помогне да повишат удовлетвореността на клиентите си, което е първото условие по пътя на изграждане на лоялност към марката.

Още статии от този брой


Оценка зффективности инвестирования и исполъзвания интеллектуалного капитала

Затратый подход к оценке зффективности использования интеллектуального…

Определяне на размери на пробите при тестване на параметри на популациите, взети от дискретни разпределения

Това проучване има за цел да проучи кое дискретно разпределение изисква…

Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти

Авторът на този материал предлага редица техники за извършването…