Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините


Автор: Гергана Костадинова Костова (УНСС)

Ключови думи: общини, обществени поръчки, процедура по избиране на изпълнител, методология за избор на изпълнител, претеглени критерии за избор на изпълнител

Настъпилите промени в политическата система на Република България в края на деветдесетте години, оказват значима роля върху териториалното разделение и административното управление на нейните бюджетни звена. Започналия упадък на централизираната форма на управление на обществените ресурси води до зараждане на идеята за финансова децентрализация на местното самоуправление. Това засилва все по-силно ролята на българските общини в процеса на вземане на решения относно въпроси, касаещи тяхното икономическо, социално и стопанско развитие. В този контекст особено актуални са въпросите свързани с организацията на обществените поръчки, чрез които се изразходват голяма част от публичните ресурси. Обект на изследване в настоящата разработка е процесът на организация на обществените поръчки в българските общини. Предметът фокусира вниманието върху методиката за избор на изпълнител на обществените поръчки. Основната изследователска цел е да се разкрият недостатъците на процеса при избор на изпълнител. Тяхното отстраняване ще доведе до по - ефективно управление на общинските средства.

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…

Концептуална основа на различните измерителни инструменти на възприемане и оценка на качеството на услугите и приложни аспекти в индустрията за гостоприемство

Купувачи и потребители в развитите пазари стават все по- взискателни…