ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: ЕДИН ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА


Автор: Румен Домбашов (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: тегловен коефициент, предприятие, оценяване, инструменти

Настоящата статия представя резултатите от проведен систематичен преглед на българската научна литература, индексирана в научната база данни Google Scholar до края на 2021 г., по проблема за определянето на тегловните коефициенти при оценяване стойността на предприятията. Прегледът използва структуриран подход и се основава на методологията PRISMA. Прегледът се базира на осем научни публикации, които съответстват на изследваната тема. Резултатите от прегледа показват, че темата е актуална, но все още слабо разработена в индексираната българската научна литература. Освен това, управленската теория и практика разчита преди всичко на метода на експертни оценки за определяне на тегловните коефициенти при оценяване на предприятията. Българските автори препоръчват приложението на среднопретеглен или средноаритметичен подход за определяне на справедливата пазарна стойност на предприятията. По отношение на управленските дейности по оценяване в организациите се препоръчва и приложението на динамичен подход.

Още статии от този брой


КАКВО СЛЕД КОВИД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС? – НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА СТУДЕНТИТЕ В НБУ)

Кризата Covid-19 връхлетя изведнъж в началото на 2020 г. и се отрази мигновено…

СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗА, ИЗВЪРШВАН ОТ КРЕДИТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ ПРИ ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

В условията на така динамично развиваща се финансово- икономическа…

ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Целта на тази статия е да се изведат и анализират някои проблеми…