ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ


Автор: Румен Домбашов (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: предприятие, оценяване, проблеми

Целта на тази статия е да се изведат и анализират някои проблеми при оценяване стойността на предприятията чрез провеждането на аналитичен преглед на българската научна литература, индексирана в научната база данни Google Scholar. Прегледът обхваща периода до края на май 2022 година. В методологическо отношение прегледът използва систематичен подход и методите на индукция и дедукция. Базира се на осем научни публикации, които съответстват на изследваната тема. Резултатите от прегледа показват, че темата е актуална в настоящата динамична икономическа среда. Констатираните проблеми при оценяване на предприятията се отнасят до наличие на субективизъм при оценяване на предприятието, липса на достъп до достоверна информация, условност при определяне на бъдещите парични потоци, отсъствие на пълноценен капиталов пазар и недостатъчната публичност на българските компании. В заключението на статията са дадени някои препоръки за бъдещи изследвания.