Оценъчните разлики в селското стопанство, като резултат от модела на справедливата стойност


Автор: Ивайло Тончев (ИУ - Варна, катедра "Счетоводна отчетност")

Ключови думи: счетоводство, селско стопанство, оценка, биологични активи, селскостопанска продукция

Селското стопанство е широко застъпен отрасъл в световен мащаб. Представянето в годишните финансови отчети на специфичните за него отчетни обекти (биологични активи и селскостопанска продукция) е регламентирано от СС 41 - Селско стопанство (СС 41) и МСС 41 Земеделие. С прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (към които спада и СС 41) освен представяне и оповестяване се осигурява организационно и методологично единство при осъществяване на счетоводното отчитане. В настоящата статия е извършена класификация на част от познатите модели за отчитане на оценъчните разлики в селското стопанство, както и са дискутирани присъщите им недостатъци. В резултат на това в настоящия труд е направен опит за разработване и представяне на модел за отчитане на възникналите оценъчни разлики целящ запазване на информация за първоначалната оценка на специфичните отчетни обекти и последващите промени настъпили от прилагането на концепцията за справедливата стойност. Поставено е началото на дискусия относно уместността за използване на понятието "ценови разлики" и неговото заме стване с понятието "оценъчни/стойностни разлики".

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…