ПАРИЧНИТЕ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ И ЛИТВА – СЪЩНОСТ, РАЗВИТИТЕ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ


Автор: Елена Владимирова Панайотова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: паричен съвет, еврозона, България, Естония, Литва

В настоящото изследване е направен анализ на паричния съвет на България. Разгледани са причините, които водят до въвеждането му, приликите и разликите с ортодоксалния паричен съвет, както и резултатите, които са постигнати от неговото функциониране. Представени са редица показатели по отношение на неговата ефективност. Въпреки стабилността и доверието, които внася, той трябва да бъде разглеждан като временен и преходен паричен режим на страната по пътя на успешното й присъединяване към еврозоната. Направен е сравнителен анализ на паричните съвети на България, Естония и Литва. Такова сравнение е от първостепенно значение за България тъй като Естония и Литва успешно се присъединяват към еврозоната именно след действащи парични съвети. Това обособява и перспективите на България за членство в еврозоната след функциониращ паричен съвет.