ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?


Автор: ас. д-р Янко Христозов (УНСС)

Ключови думи: валутен борд, еврозона, устойчивост, номинална конвергенция

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние на критериите за номинална конвергенция от страна на България и възможностите за присъединяването на страната към Валутно курсовия механизъм II. Особено внимание се обръща на стабилността на действащия паричен съвет и се коментират различните варианти, свързани с неговото запазване или премахване във връзка с членството на България с Еврозоната. В края на анализа се посочват перспективите, прави се опит за очертаване на най-добрия сценарии според автора. Изходната теза на автора е, че запазването на паричния съвет до момента, в който България ще се присъедини към страните от Еврозоната, е добър вариант, при който страната ще е изправена пред по-малко сътресения и инфлационни рискове при въвеждането на единната европейска валута.

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД – ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност…