ПОДХОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗНОРОДНОСТТА НА УСЛУГИТЕ


Автор: гл.ас. д-р Юлия Йоргова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: управление на операциите на услуги, разнородност, отклонения

Разнородността е присъща характеристика на услугите и се свързва с потенциала на разликите в изпълнението им. Разнородността отразява отклоненията в резултата на операциите при предоставянето на две еднакви услуги. Основната цел на статията е да се предложат подходи за намаляване на разнородността в резултата от предоставянето на услуги. За постигането и се изследват и анализират отклоненията в параметрите на операционната система, които водят до разнородност в крайния продукт. На тази база, прилагайки известни от управление на производството стратегии за редуциране или вграждане в операционната система на отклоненията се предлагат начини за въздействие върху различните типове вариации и се оценяват последствията от използването им за обслужващата организация и клиентите. 

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…