Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни


Автор: доц. д-р Пресияна Ненкова (УНСС, Катедра "Финанси")

Ключови думи: разпределение на доходите, коефициент на Джини, фискално преразпределяне, данъци, трансфери

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението на степента на неравенство в разпределението на дохода в Европа, да идентифицира моделите на неравенство сред европейските страни, както и да представи ефекта от фискалното преразпределяне чрез данъци и трансфери. Източник на информация е Световната база данни за неравенството - World Inequality Database, като за измерване на подоходното неравенство се използват следните индикатори - дял на най-богатите 1%, на най-богатите 10% и на най-бедните 50% от дохода. Изменението в стойностите на отношението между средния доход на най-богатите 10% и най-бедните 50% от населението преди и след данъците и трансферите служи за оценка на ефекта от фискалното разпределение, заедно с изменението в стойностите на коефициента на Джини преди и след държавната намеса. Резултатите от изследването показват, че между европейските държави могат да бъдат открити съществени различия като по отношение на неравенството преди данъци и трансфери, така и по отношение на последващата държавна намеса чрез данъци и трансфери и нейната роля в смекчаването и коригирането на нарастващото неравенство в пазарното разпределение на дохода

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Eвропа

В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно…