ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РИСКОВЕ И ЕФЕКТИ ОТ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА


Автор: Елена Владимирова Панайотова (Университет за национално и световно стопанство)

Ключови думи: парична политика, еврозона, ЕЦБ, трансмисионни канали

В настоящото изследване е направен анализ на разходите, ползите и ефектите за България от присъединяването към еврозоната. Разгледани са рискове, пред които може да бъде изправена страната, както и какъв е опитът за тяхното преодоляване от страни, които вече са приели еврото. Специално внимание е обърнато на трансмисионните канали, по които се пренася паричната политика на ЕЦБ върху България като такова влияние е очаквано, поради специфичния паричен режим, а именно действащ паричен съвет и търговията на страната. По отношение на ползите от влизането в еврозоната като най-значими са посочени: достъп до инструментите на парична политика на ЕЦБ; повишаване на кредитния рейтинг на страната и намаляване на рисковата премия, а от тук увеличаване на чуждестранните инвестиции; спестяване на транзакционни разходи. Стига се до извода, че ползите от приемането на еврото в България ще надвишават разходите и рисковете, пред които ще се изправи страната.