Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Eвропа


Автор: гл. ас. д-р Николай Величков (УНСС, Катедра "Икономикс")

Ключови думи: производителни правителствени разходи, непроизводителни правителствени разходи

В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно потребление на производителни и непроизводителни чрез използване на функционалната класификация - КОФОГ. Въз основа на това се изследва динамиката на производителните и непроизводителните правителствени разходи в шест държави членки на ЕС от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за периода 2000-2019 г. Освен собствената динамиката на двете групи разходи се анализира и тяхната относителна значимост в БВП и в общото правителствено потребление, както и техните приноси в темповете на изменение на реалния БВП

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…