ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ


Автор: Доц. Николай Атанасов, ди Медицински университет - Пловдив (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: публични разходи, държавен бюджет, публични финанси, брутен вътрешен продукт.

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените в общата сума на публичните разходи (PE) на Република България в периода преди по време и след световната финансово-икономическа креза. Предлагат се и се дискутират иконометрични модели, обясняващи промените в публичните разходи и осигуряващи възможности за прогнозиране на бъдещото им състояние. Предвид последиците от дългосрочните и стратегически решения в макроикономически план като най-подходящ за анализ е избран периода от 1998 до 2013 г.. При разработването на иконометрични модели на публичните разходи като независима променлива е използван номиналния БВП (GDP). Някои от по-важните резултати са както следва: публичните разходи имат ясно изразен възходящ тренд на развитие (относителния прираст в края, спрямо началото на периода, е 244%); трендът на PE и на GDP се описва чрез едни и същи функции (compound, growth и exponent), еднаква е и оценката на регресионния коефициент за двете променливи (β = 0,09); автокорелацията на изходните редове е значителна и се преодолява до 1 голяма степен след построяване на редове с разлики от първи порядък – I(1); от предложени четири модела, базирани на логаритмуваните разлики от първи порядък на изходните редове като статистически достоверен се оказва еднофакторен модел с независима променлива Diff(LnGDP,1) с 2 R = 0,276 и оценка на коефициента пред предиктора 0,263 (Sig.T=0,026). Остатъците на същия модел отговарят на изискванията на МНК.

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…

ИДЕЯТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД – ПОЯВА, РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Безусловен базов доход е доходът, изплащан от политическа общност…