Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз


Автор: Кристина Стефанова (УНСС, Катедра "Икономикс")

Ключови думи: видове иновации, продуктови иновации процесии иновации, организационни иновации, маркетингови иновации, Европейски съюз.

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите, организационните и маркетинговите иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз. Осъщественият анализ показа, че различните направления на иновационна активност на фирмите в страните от ЕС са сравнително еднакво застъпени, което е положителна тенденция с оглед взаимодопълващия им характер и различния им потенциал за увеличаване на ефективността, конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятията. По-разнородна структура на разпространение се наблюдава по линия на различните направления на четирите вида иновации сред предприятията. Въпреки че в страните от Европейския съюз не е възможно да се идентифицира общ модел на разпространение на четирите вида иновации, различията между страните не са големи.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Конвергенция в разходните компоненти нa БВП нa България към Еврозоната

В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като…