РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР: РЕЗУЛТАТИ И ПРОДУКТИ, РАЗРАБОТЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА


Автор: д-р Янислав Желев, проф. д-р Ангел Тошков, доц. д-р Евгения Николова, доц. д-р Мария Желева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: Технологичен трансфер, виртуален офис, степен на готовност за внедряване на иновация, икономически ефект от внедряване на иновация, програмируеми модули за управление на процеси, цифрови библиотеки.

Тази публикация представя проект № BG161P003-1.2.02-0022-C0001 „Създаване на нов офис за трансфер на иновационни технологии в предприятията от Югоизточен регион”, финансиран по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”, чийто бенефициент е Бургаски свободен университет. Описани са накратко целите и задачите на проекта, както и някои от постигнатите резултати от дейността му. Основно внимание се обръща на създадения виртуален офис за технологичен трансфер, разработените методологии за селектиране по степен на готовност за внедряване на иновативни продукти/процеси/услуги и оценка на икономическият ефект преди момента на фактическото прилагане. Представени са първите две селектирани технологии от базата данни на ОТТ. 

Още статии от този брой


ИНФЛАЦИЯ, ДЕФЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Инфлацията и дефлацията са две състояния на икономическата система,…

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ЕМПИРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

В предлаганата статия се прави опит за анализ и изследване на промените…

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА. С ИЛИ БЕЗ ВАЛУТЕН БОРД?

В настоящото изследване се разглежда текущото изпълнение и състояние…