Съвременни концепции и политики за електронно правителсвто


Автор: гл. ас. д-р Георги Николов (УНСС Катедра 'Регионално развитие')

Ключови думи: електронно правителство, единен системен оператор, функционален обхват, междурегистрови връзки.

ПВ статията са представени новите моменти в процесите на внедряване на оперативна съвместимост между държавните администрации. На този етап от развитието на електронното управление е особено важно това да се реализира за да се избегне изискването на едни и същи документи от гражданите и фирмите за различните видове предоставяни им електронни административни услуги. Много сериозен е и проблема с развитието на информационните технологии в администрацията и желанието на държавните институции да се включат постепенно в системата на междурегистровите връзки. Представена е новата структура и функционалната системата на междурегистровите връзки RegiX

Още статии от този брой


Анализ на разходите за иновации в държавния сектор в България

Публичният сектор следва да задава рамката, в която ще работи икономиката…

Недостатъци на методиката за оценка на офертите за обществени поръчки в общините

Настъпилите промени в политическата система на Република България…

Кариерното развитие - отговорност на индивида и организацията

Съвременната макроикономическа среда се характеризира с динамичност…