СПЕЦИФИКА НА АНАЛИЗА, ИЗВЪРШВАН ОТ КРЕДИТНИТЕ АГЕНЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК И КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ ПРИ ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА


Автор: Гергана Цончева-Петкова (Икономически университет Варна)

Ключови думи: оценка, кредитоспособност, кредитен рейтинг, кредитен риск, Balanced Scorecard Analysis (Балансирана система за оценка)

В условията на така динамично развиваща се финансово- икономическа и дори политическа криза в света, бизнеса все по-често прибягва до финансиране на своята дейност със средства отпускани от банковите/кредитните институции. Поради тази причина разглежданата тематика има за цел да представи спецификата на кредитния риск и ролята на рейтинговите агенции за определяне на кредитния рейтинг на предприятията при оценяване на тяхната кредитоспособност. В тази връзка ще акцентираме на следните основни стъпки/момента за постигане на така поставената цел, а именно:
- кредитоискателите като поведенчески тип;
- специфика и измерване на кредитния риск;
- фактори, етапи и проблеми при управление на кредитния риск;
- анализ на паричните потоци и факторите, които оказват влияние върху паричните потоци;
- Балансирана система за анализ на ефективността на предприятията – Balanced Scorecard Method of Analysis;
- определяне на на кредитоспособността на дадено предприятие;
- и не на последно място все по-голямата роля на водещите рейтингови агенции при определяне на кредитния рейтинг на предприятията.

Още статии от този брой


КАКВО СЛЕД КОВИД В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС? – НАГЛАСИ НА СТУДЕНТИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА СТУДЕНТИТЕ В НБУ)

Кризата Covid-19 връхлетя изведнъж в началото на 2020 г. и се отрази мигновено…

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА: ЕДИН ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

Настоящата статия представя резултатите от проведен систематичен…

ОТНОСНО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

Целта на тази статия е да се изведат и анализират някои проблеми…