Технологичната синергия в разработването на нови продукти


Автор: Красимир Маринов (УНСС, Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“)

Ключови думи: технологична синергия, технологични способности, разработване на нов продукт, успех на новия продукт.

Статията изследва въздействието на технологичната синергия върху резултатите от разработването на нови продукти. В публикуваните до момента проучвания преобладава схващането, че фирмите с по-развити технологични способности са по-иновативни и поради това разработват продукти с по-добри резултати. Едновременно с това, изследователите приемат, че разбирането за това откъде произхождат способностите в контекста на разработването на нови продукти все още е ограничено. Статията представя резултатите от множество изследвания върху същността на технологичните способности на фирмата и обосновава разбирането, че технологичните способности имат ключова роля в иновационните дейности. Въздействието на технологичната синергия върху резултатите от разработването на нови продукти в българските фирми е установено чрез емпирично проучване. Резултатите от него показват, че има връзка както между технологичната синергия и степента на успех на новия продукт, така и между технологичната синергия и показателите за измерване на успеха.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…