Управление в условията на извънредна ситуация


Автор: Екатерина Богомилова (УНСС, катедра „Национална и регионална сигурност“)

Ключови думи: извънредна ситуация, концепция за сигурност, стратегическа управленска политика.

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в цялата сложност на мерките по защита от извънредни събития, както и организацията по възстановяването при възникването на извънредна ситуация. Превантивните действия са насочени към адекватна на обозримата заплаха подготовка чрез писмена концепция за сигурност, към осъществяването на системен контрол на изпълнението и анализ на уязвимостта, както и към създаването на правила за действие с цел бързо възстановяване в условията на криза. В стратегически план управлението обединява годишно планиране, обособяване и запазване в резерв на целеви ресурси, както и концептуално разпределение на отговорностите в случай на извънредна ситуация.

Още статии от този брой


Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…

Конвергенция в разходните компоненти нa БВП нa България към Еврозоната

В статията се анализира разходната структура на БВП на България, като…