Възнагражденията на служителите в държавната администрация в условията на криза, предизвикана от пандемията през 2020 година


Автор: гл. ас. д-р Даниела Кръстева (УНСС, София)

Ключови думи: държавна администрация, система за възнаграждения, монетарни възнаграждения, немонетарни възнаграждени

В статията се разглеждат проблемите на системата за възнаграждения на служителите в българската държавна администрация в условията на криза, предизвикана от новия коронавирус, започнала у нас в началото на месец март 2020 година. Представени са основните мерки, предприети от правителството през 2020 година в областта на възнагражденията на служителите в държавната администрация, както и очакваните мерки от началото на 2021 година, предвидени в Закона за бюджета на Република България за 2021 година и Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 година. В статията е са очертани и някои проблеми, свързани с направените промени в системата за възнаграждения на служителите в държавната администрация, както и очакваните промени през 2021 година. В заключителната част на статията са очертани някои възможни решения за промени в системата за възнаграждения, които могат да допринесат за преодоляване на очертаните проблеми.

Още статии от този брой


Бъдещето на труда след пандемията от COVID-19

Пандемията от COVID-19 разстрои пазарите на труда по света. Начинът…

Подоходно неравенство и преразпределително въздействие на държавната намеса в европейските страни

Целта на настоящето изследване е да проследи тенденциите в изменението…

Производителни и непроизводителни правителствени разходи в избрани държави членки на EC от централна и източна Eвропа

В статията се извършва групиране на правителствените разходи за крайно…