Значението на ликвидността и задлъжнялостта за финансовото състояние на предприятията в България


Автор: Янко Христозов (УНСС, София)

Ключови думи: Ликвидност, задлъжнялост, вътрешнофирмена задлъжнялост, финансови показатели, корпоративен дълг.

Темата за нивата на ключовите показатели за ликвидност и задлъжнялост на предприятията в българската икономика е особено важна и актуална във връзка с финансовото им състояние, главно поради липсата на статистическа информация и анализ по въпроса. Целта на статията е да проучи промените в състоянието на тези показатели и да предостави обобщена информация за тяхното значение за финансовото състояние на предприятието. Тезата, която ще бъде защитен, твърди, че влошаването на ликвидността в предприятията би довело до увеличаване на тяхната задлъжнялост, особено опасното за тяхното финансово бъдеще - вътрешнофирмена задлъжнялост. Това би повлияло и на други значими корпоративни показатели като стойност на активите, приходи от продажби и печалба. Предприятията от сектор А. Земеделие, горско стопанство и рибарство са избрани за проучване според класификатора на икономическите дейности на Българския национален статистически институт като един от динамично развиващите се сектори през последните години. Срокът е 2008-2018 г. и трябва да се има предвид, че данните на НСИ се предоставят с изоставане от две години.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…