Борсовите посредници и ценни книжа с постоянна печалба в Турция


Автор: Селчук Дуранлар, Преподавател (Тракийски университет Одрин - Професионален Колеж в Хавса, Турция)

Ключови думи: борсов посредник, инвестиции, ценни книжа с постоянна печалба, съкровищни бонове, държавни облигации.

С ускореното развитие на технологиите и глобализацията, капиталовите пазари увеличават важността и значението на икономическите баланси. Но многото кризи, които Турция преживя, оказаха негативно влияние върху инвеститорите и се появи липсата на доверие. Невъзможността за разрастване на чековете и облигациите на частния сектор се породи в резултат на събития като данъчни затруднения, необходимостта от заеми на публични дружества, увеличаването на броя на банките, членуващи във Фонда за осигуряване на спестяванията, атаките от 11 септември, скандала Енрон. Всичко това оказа отрицателно влияние върху частния сектор. Това доведе до изоставане на капиталовия пазар, в сравнение с други страни. В това изследване на публично достъпните макроикономически баланси на нашата страна, състоянието на борсовите посредници е сравнено с други страни чрез показателя участие на ценните книжа с постоянна печалба в общия обем на инвестиционните средства.

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…