БЮДЖЕТИРАНЕТО – ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


Автор: доц. д-р Галина Куртева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: бюджетиране, стратегическо планиране, стратегически цели

Динамичната бизнес среда, непредвидимото поведение на конкурентите и потребителите, както и търсенето на успешната конкурентна позиция на пазара изискват ефективен процес на управление на предприятието. Това не може да се постигне без пълноценно стратегическо и оперативно планиране, анализ, контрол и регулиране използването на ресурсите на фирмата. Подходящ инструмент за правилно разпределение на ресурсите в съответствие със стратегическия план е бюджетното планиране и контрол. Приложението му позволява да се обвържат численото изражение на стратегическите цели на предприятието с оперативните планове и показатели. В статията се подчертава мястото на бюджетирането в процеса на стратегическото планиране.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…