Детерминанти на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации


Автор: Емил Любенов (УНСС, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“)

Ключови думи: Мобилен маркетинг, Мобилни маркетингови комуникации, Потребителски нагласи.

През последните две десетилетия бързото развитие както на информационните технологии, така и на телекомуникациите накара компаниите да обърнат по-сериозно внимание на мобилните маркетингови комуникации. Компаниите виждат мобилните маркетингови комуникации като икономически ефективен и ориентиран към резултатите начин за достигане до потенциални потребители в изключително персонализирана среда1. Докато обхвата и възможностите за персонализиране, предлагани от мобилните телефони, са многообещаващи за бизнеса, младите хора често асоциират това с раздразнение, натрапване и недоверие. В настоящото проучване са изследвани детерминантите на позитивни потребителски нагласи спрямо мобилните маркетингови комуникации за българския пазар. Изведени са доверието и качественото и релевантно съдържание като основни фактори, влияещи благоприятно върху потребителските нагласи и предразполагащи спечелване на потребителско съгласие за получаване на комуникационни съобщения/реклами на техните смарт устройства. Възможността за осъщестяване на двупосочна комуникация чрез мобилните съобщения/реклами, предполага изграждането на диалог и силна връзка с мобилните потребители на компанията, а в последствие -на доверие, което е основополагащо за успех в дигиталната ера. Доверието на потребителите много трудно може да се спечели, но лесно може да бъде изгубено. Фирмите трябва да избягват злоупотребата с доверието и да се опитват да не затрупват своите клиенти с нерелевантни или нежелани реклами2. В края на настоящата статия са представени препоръки за преодоляване на съществуващи бариери в лицето на негативни нагласи и асоциации, които да доведат до по-добри резултати и дълготрайни позитивни нагласи към мобилните маркетингови комуникации.

Още статии от този брой


Комуникационната компетентност, необходима за успешното управление

Ключови умения за успешно управление и постигане на добри резултати…

Модели за планиране на кампания за насърчаване на продажбите

Полето на насърчаване на продажбите придобива все по-голямо значение,…

Техники за справяне с възражения на клиенти в застраховането

Застрахователната дейност се осъществява чрез застрахователно…