Елинор Остром: полицентричното управление - алтернатива на държавата и пазара


Автор: Доц. д-р Диана Съботинова (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: полицентрично управление.

Изследванията за управлението на ресурсите за общо ползване и публичните блага водят до разработването на нова теория, която да обясни явления, които не се вписват в дихотомията на държавата и пазара. Хората притежават по-сложна мотивационна структура и повече способности за разрешаване на социалните дилеми от тези, които разглежда теорията за рационалния избор на индивида. Създаването на институции, които принуждават (или побутват) заинтересованите единствено от себе си индивиди да постигат по-добри резултати, е основната цел на правителствата. Според Елинор Остром главната цел на публичната политика трябва да бъде да улесни изграждането на институции, които изваждат най-доброто у хората. Въпросът е как разнообразните полицентрични институции подпомагат или пречат на иновативността, ученето, адаптирането, доверието, равнището на сътрудничество и постигането на по-ефективни, справедливи и устойчиви резултати на различни равнища.

Още статии от този брой


Кодираността на социумите: теория и практика Втора част: Съдбата на българския ГеоКод

В статията се анализират теоретическите и практически постулати…

Нови тенденции в развитието на инструментариума на ислямското банкиране и финанси до 2050 година

В статията се прави опит за анализ и прогнози на ислямското банкиране…

Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България

Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика…